Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5195:2014 Vàng và hợp kim vàng

Lời nói đầu
TCVN 5195:2014 thay thế TCVN 5195:1990.
TCVN 5195:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 174, Đồ trang sức biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn GOST 6835:2002, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
VÀNG VÀ HỢP KIM VÀNG – MÁC
Gold and gold alloys – Marks
1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định mác thành phẩm và bán thành phẩm vàng và hợp kim vàng.
2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5398, Vàng – Phương pháp phân tích phát xạ nguyên tử.
TCVN 5399, Vàng – Phương pháp phân tích hấp thụ nguyên tử.
TCVN 7055, Vàng và hợp kim vàng – Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng.
TCVN 9875 (ISO 11426), Xác định hàm lượng vàng trong hợp kim vàng trang sức – Phương pháp cupen hóa (hỏa luyện).
TCVN 9876 (ISO 15093), Đồ trang sức – Xác định hàm lượng kim loại quý trong hợp kim vàng, platin, paladi 999 ‰ dùng làm đồ trang sức – Phương pháp hiệu số sử dụng quang phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng (ICP-OES).
3 Quy định chung
Mác vàng và hợp kim vàng được ký hiệu bằng các ký hiệu hóa học của vàng và các nguyên tố hợp kim hóa, tiếp theo là nhóm chữ số biểu thị thứ tự phần trăm của chúng.
VÍ DỤ: Ký hiệu quy ước mác hợp kim vàng, bạc, đồng có thành phần Au-99%, Ag-0,5%, Cu-0,5%: AuAgCu 99-0,5
Các chữ cái dùng để ký hiệu mác biểu thị:
Au – vàng; Ag – bạc; Cu – đồng; Ni – Nickel; Pt – Platin; Pd – Paladi.
Bạn đồng ý sử dụng cookie?