Chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại.