Hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước có quan hệ kinh doanh của doanh nghiệp