Trọng lượng Mossanite và Kim cương theo hình dạng và kích thước

Round mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
6.5mm 1.00ct
7.5mm 1.50ct
8.0mm 2.0ct
8.5mm 2.50ct
9.0mm 3.0ct
9.5mm 3.5ct
10.0mm 4.00ct
10.5mm 4.50ct
11.0mm 5.00ct
11.5mm 5.80ct

Cushion mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
6.5mm 1.30ct
7.0mm 1.70ct
7.5mm 2.0ct
8mm 2.40ct
8.5mm 2.80ct
9mm 3.30ct
9.5mm 4.20ct
10mm 5.0ct
10.5mm 5.90ct

Princess mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
6.5mm 1.70ct
7.0mm 2.10ct
7.5mm 2.30ct
8mm 2.80ct
8.5mm 3.60ct
9mm 4.30ct
10mm 5.70ct

Oval mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
7x5mm 1.00ct
8x6mm 1.50ct
9x6mm 1.80ct
9x7mm 2.10ct
10x7mm 2.50ct
10×7.5mm 2.80ct
10x8mm 3.00ct
11x9mm 4.20ct
12x8mm 4.40ct
13x9mm 5.50ct

Pear mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
8x5mm 1.00ct
9x6mm 1.50ct
10x7mm 2.10ct
012x8mm 3.60ct
13x9mm 5.20ct

Radiant mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
6x4mm 0.70ct
7x5mm 1.20ct
8x6mm 1.80ct
9x7mm 2.70ct
10x8mm 3.90ct
11x9mm 5.30ct

Emerald mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
7x5mm 1.00ct
8x6mm 1.70ct
9x7mm 2.50ct
10x8mm 3.50ct
11x9mm 5.20ct

Marquise mm size to carat size chart

1 Carat sẽ tương ứng với 0,2g hay 200mg

Moissanite Size Diamond Equivalent Weight (Dew)
10x5mm 1.0ct
11×5.5mm 1.40ct
12x6mm 1.80ct
13×6.5mm 1.98ct
14x7mm 2.80ct
16x8mm 3.86ct

 

Bạn đồng ý sử dụng cookie?