Chúng tôi mua bán phế liệu kim hoàn bao gồm: phế liệu nữ trang bạc, nữ trang vàng, bạc thanh, ... các loại 10k, 14k, 18k, 24k ... mua theo giá giao dịch thời gian thực của giá kim loại thế giới. 
Giá mua cạnh tranh theo tỷ lệ %, xem bảng như sau:

Phế liệu kim hoàn, nữ trang các loại

Khối lượng tối thiểu

Tỷ lệ % giá thu mua

Giá bạc thế giới

Giá vàng thế giới

Tính toán giá trị

Nữ trang, bạc 92.5

0.5 Kg

 

 

 

 

Bạc thanh phế liệu 99.9

0.5 Kg

 

 

 

 

Nữ trang 10k

0.5 Kg

 

 

 

 

Nữ trang 14k

0.5 Kg

 

 

 

 

Nữ trang 18k

0.5 Kg

 

 

 

 

Nữ trang 24k

0.5 Kg

 

 

 

 

Ghi chú: 

Hotline: 090.279.67.87